This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd do Spraw Cudzoziemców poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Urząd do Spraw Cudzoziemców  2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 8 Jul 2019

Job Description

Urząd do Spraw Cudzoziemców poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale I, Biuro Funduszy Zagranicznych

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowuje dokumentację aplikacyjną dla projektów finansowanych z funduszy zagranicznych, wprowadza do niej zmiany oraz wypełnia obowiązki sprawozdawcze w ramach realizowanych projektów.
 • Sprawuje nadzór nad realizacją działań przewidzianych w projektach finansowanych z funduszy zagranicznych pod względem formalnym.
 • Przeprowadza procedurę wyboru wykonawców dla zamówień, których wartość nie wymaga stosowania trybów przetargowych określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach projektów finansowanych z funduszy zagranicznych oraz bierze udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, dotyczącej działań wchodzących w zakres projektów finansowanych z funduszy zagranicznych, w tym w szczególności pod kątem zgodności z wytycznymi danego funduszu i zakresem tych projektów.
 • Współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie, rozliczanie, audyt i kontrolę projektów finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Sporządza analizy i zestawienia na potrzeby przełożonych, kierownictwa Urzędu oraz instytucji zewnętrznych.
 • Opracowuje stanowiska do programów wieloletnich i rocznych instrumentów finansowych, w zakresie właściwości Szefa Urzędu.
 • Gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu wymaganą zgodnie z wytycznymi danego funduszu, a także przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwum zakładowego w zakresie prowadzonych spraw.
 • Wykonuje inne prace i czynności zlecone przez przełożonych, związane z funkcjonowaniem biura.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata
 • Znajomość wytycznych dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność współpracy.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej “poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków z funduszy zagranicznych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej “poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • INFORMACJA O OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE – FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM: https://www.bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/informacja-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.07.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  ul. Taborowa 33
  02-699 Warszawa
  z dopiskiem: “Specjalista w Wydziale I Biura Funduszy Zagranicznych – Ogłoszenie nr 50472”
Apply Online

Apply for this Job