This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd do Spraw Cudzoziemców poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Urząd do Spraw Cudzoziemców <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 5 Dec 2018

Job Description

Urząd do Spraw Cudzoziemców poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: zagranicznych delegacji służbowych

w wydziale Współpracy Międzynarodowej Biura Szefa Urzędu

ZAKRES ZADAŃ

 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w zakresie planowania i realizacji zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu, dotycząca m.in.: opracowania dokumentacji od strony merytorycznej wyjazdu; terminowego zapewnienia pracownikom urzędu: biletów, ubezpieczenia; współpracy przy terminowym rozliczenia kosztów podróży pracowników;
 • Opracowywanie materiałów do planu finansowego na środki budżetowe wynikające z zadań Wydziału Współpracy Międzynarodowej ( roczne, okresowe, korekty planu/budżetu) oraz uzgadnianie na bieżąco z Biurem Finansów salda środków finansowych (analityka konta 4420-02-0);
 • Prowadzenie spraw związanych z zakupem biletów dla pracowników Urzędu: rezerwacja, zakup, sprawdzenie pod względem merytorycznym faktur za bilety i ich opis. W tym również przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawach wykonywanych na stanowisku;
 • Współpraca z Biurem Finansów, w zakresie organizacji zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu w tym również bieżące planowanie wydatków;
 • Prowadzenie dokumentacji i imiennego wykazu dotyczącego zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu;
 • Monitorowanie stanu środków finansowych na wyjazdy zagraniczne pracowników urzędu i informowanie bezpośrednich przełożonych o występujących zagrożeniach w przekroczeniu planu finansowego, w tym także planowanie nakładów finansowych na przewidywane wyjazdy;
 • Prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu oraz monitorowanie ich stanu w stosunku do planu finansowego podróży służbowych;
 • Przygotowywanie dla Szefa Urzędu zestawień ze stanu i ruchu środków przydzielonych na podróże.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 6 miesięcy
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 • Znajomość zagadnień dotyczących finansów publicznych;
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Biegła obsługa programów EXCEL, WORD;
 • Umiejętność pracy w zespole oraz sprawnej organizacji pracy własnej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomia, finanse, administracja publiczna, rachunkowość
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej w obszarze rozliczania zagranicznych podróży służbowych pracowników lub w pracy związanej z księgowością i/lub finansami
 • Przeszkolenie z zakresu rozliczania krajowych/zagranicznych podróży służbowych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym wyższym A2.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu rozliczania krajowych/zagranicznych podróży służbowych.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  ul. Taborowa 33
  02-699 Warszawa
  z dopiskiem “Specjalista w Wydziale Współpracy Międzynarodowej Biura Szefa Urzędu, Ogłoszenie Nr 39116 “

 

Apply Online

Apply for this Job