This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Komunikacji Elektronicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 19 Dec 2018

Job Description

Urząd Komunikacji Elektronicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: współpracy z organami regulacyjnymi państw członkowskich IRG/BEREC oraz współpracy z instytucjami Unii Europejskiej

w Wydziale Spraw Europejskich w Departamencie Spraw Zagranicznych

ZAKRES ZADAŃ

 • współpraca z wybranymi grupami roboczymi BEREC, w tym udział w posiedzeniach poszczególnych grup i zespołów;
 • przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów wspólnotowych aktów prawnych i dokumentów Niezależnej Grupy Regulatorów (IRG) oraz BEREC;
 • wpółpraca z instytucjami Unii Europejskiej (zwłaszcza z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE), w tym monitorowanie inicjatyw legisslacyjnych i pozalegislacyjnych Komisji Europejskiej, stanowisk państw członkowskich oraz powiązanych prac w odpowiednich Komisjach Parlamentu Europejskiego;
 • uczestnictwo we współpracy dwustronnej z instytucjami państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym organizowanie spotkań i wizyt delegacji zagranicznych;
 • wyszukiwanie, analizowanie i przygotowywanie informacji na temat regulacji rynku telekomunikacyjnego w innych państwach na potrzeby Urzędu;
 • przygotowywanie informacji o regulacji polskiego rynku telekomunikacyjnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok we współpracy międzynarodowej w administracji publicznej lub w instytucjach UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • znajomość: przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, europejskich regulacji prawnych w zakresie łączności elektronicznej, rynku telekomunikacyjnego
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa krajowego i unijnego
 • wiedza z zakresu funkcjonowania oraz prowadzenia współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, organami regulacyjnymi innych państw oraz organizacjami zrzeszającymi regulatorów (IRG/BEREC)
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „główny specjalista DSZ/WSE/6”
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.
Apply Online

Apply for this Job