This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Komunikacji Elektronicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 10 Apr 2019

Job Description

Urząd Komunikacji Elektronicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: współpracy dwustronnej w Wydziale Współpracy Dwustronnej

Departamencie Spraw Zagranicznych

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie działań na rzecz inicjowania, utrzymania i rozwoju kontaktów Prezesa UKE z organami regulacyjnymi państw niebędących członkami UE oraz ich stowarzyszeń;
 • przygotowywanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi UKE oraz organami regulacyjnymi innych krajów: wniosków projektowych i ofert współpracy w ramach programów UE (w tym programu TAIEX) oraz w programach organizowanych w ramach inicjatyw podejmowanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej (Program Współpracy Rozwojowej) oraz koordynowanie ich wdrażania od strony rzeczowej i finansowej;
 • przygotowywanie spotkań Kierownictwa UKE z delegacjami organów regulacyjnych krajów niebędących członkami UE w ramach prowadzonej współpracy dwustronnej;
 • przygotowywanie odpowiedzi na kwestionariusze, formularze i inne zapytania przesyłane do UKE przez organy regulacyjne państw nie będących członkami UE i ich stowarzyszeń oraz innych instytucji zagranicznych;
 • koordynowanie realizacji działań w ramach wielostronnego Memorandum o współpracy w zakresie jakości usług i zarządzania widmem, którego stroną jest Prezes UKE;
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej współpracy Prezesa UKE z ministrem właściwym do spraw łączności oraz innymi organami państwa i instytucjami w zakresie współpracy międzynarodowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w prowadzeniu współpracy z zagranicą;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
 • znajomość: przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy Prawo pocztowe wraz z aktami wykonawczymi;
 • wiedza z zakresu Prawa międzynarodowego publicznego, protokołu dyplomatycznego oraz aktualnej sytuacji na rynku telekomunikacyjnym i pocztowym;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „główny specjalista – DSZ/WWD/2”.
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.
Apply Online

Apply for this Job