This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Komunikacji Elektronicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 14 Mar 2019

Job Description

Urząd Komunikacji Elektronicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: współpracy z organami regulacyjnymi państw członkowskich IRG/BEREC oraz współpracy z instytucjami Unii Europejskiej

w Wydziale Spraw Europejskich w Departamencie Spraw Zagranicznych.

ZAKRES ZADAŃ

 • współpraca z wybranymi grupami roboczymi BEREC, w tym udział w posiedzeniach poszczególnych grup i zespołów;
 • przygotowywanie propozycji wkładu do opinii i stanowisk Prezesa UKE do projektów wspólnotowych aktów prawnych i dokumentów Niezależnej Grupy Regulatorów (IRG) oraz BEREC;
 • przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie dotyczącym telekomunikacji, radiokomunikacji i poczty oraz koordynacja działań Urzędu w związku z postępowaniami o naruszenie zobowiązań traktatowych oraz innymi postępowaniami prowadzonymi przez Trybunał Sprawiedliwości UE, w zakresie spraw pozostających w kompetencji Prezesa UKE;
 • organizowanie spotkań i wizyt delegacji zagranicznych z instytucjami państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • wyszukiwanie, analizowanie i przygotowywanie informacji na temat regulacji rynku telekomunikacyjnego w innych państwach na potrzeby Urzędu;
 • przygotowywanie informacji o regulacji polskiego rynku telekomunikacyjnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • znajomość: przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi oraz europejskich regulacji prawnych w zakresie łączności elektronicznej
 • wiedza z zakresu funkcjonowania oraz prowadzenia współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, organami regulacyjnymi innych państw oraz organizacjami zrzeszającymi regulatorów (IRG/BEREC)
 • znajomość problematyki związanej z procedurą postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „starszy specjalista DSZ/WSE/5”.
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.
9 total views, 1 today Print Job