This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Komunikacji Elektronicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 26 Nov 2018

Job Description

Urząd Komunikacji Elektronicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: analizy nowych rozwiązań w branży telekomunikacyjnej

w Wydziale Analiz Telekomunikacyjnych w Departamencie Strategii i Analiz

ZAKRES ZADAŃ

 • współpraca z komórkami organizacyjnymi UKE, podmiotami publicznymi i prywatnymi, w tym z uczestnikami rynku telekomunikacyjnego;
 • udział w monitorowaniu rynku telekomunikacyjnego;
 • uczestnictwo w promowaniu nowych rozwiązań w zakresie branży ICT przy okazji wydarzeń krajowych i międzynarodowych;
 • udział w sporządzaniu analiz i prognoz rozwoju rynku telekomunikacyjnego;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami (w tym z BEREC, Komisją Europejską), w zakresie właściwości Wydziału;
 • uczestnictwo w przygotowaniu badania opinii publicznej w zakresie preferencji konsumentów na rynku telekomunikacyjnym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w sporządzaniu analiz danych
 • znajomość przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość: zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji; rynku telekomunikacyjnego i zmian na nim zachodzących umożliwiających identyfikowanie problemów i zastosowanie odpowiednich rozwiązań; zagadnień z zakresu ekonomii i statystyki;
 • umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych; interpretacji pojęć telekomunikacyjnych i ich zastosowania w praktyce; precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów; obsługi programu MS Excel i Power Point;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Niekaralność zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „starszy specjalista DSA/WAT/5”
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
  (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl
51 total views, 1 today Print Job