This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poszukuje głównego specjalisty ds. współpracy regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Łódź, województwo łódzkie, Poland 13 Dec 2017

Job Description

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
– monitorowanie, analiza i opiniowanie aktów prawnych dotyczących współpracy regionalnej i dialogu społecznego, opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, rozwiązań systemowych i procedur, inicjowanie działań z zakresu realizowanych zadań,
– organizowanie i zapewnianie funkcjonowania biura obsługującego działalność Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, przygotowywanie dokumentacji ze spotkań, udzielanie informacji na temat działalności rady, redagowanie i rozwijanie podstrony internetowej poświęconej działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
– analiza danych na potrzeby tworzenia propozycji działań z zakresu współpracy regionalnej, w tym z zakresu działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
– utrzymywanie i rozwijanie kontaktów samorządu województwa z organizacjami pracowników, pracodawców i administracją rządową, prowadzenie bazy danych kontaktowych,
– nadzór, koordynacja i organizowanie obrad Konwentu Marszałków Województw RP podczas przewodnictwa województwa łódzkiego,
– przygotowywanie i koordynacja organizacji udziału Marszałka Województwa w ciałach kolegialnych typu Związek Województw RP i Konwent Marszałków Województw RP,
– opiniowanie, koordynacja i nadzór nad udzielaniem odpowiedzi na otrzymywane projekty aktów prawnych,
– prowadzenie, rozliczanie i kontrola budżetu komórki w zakresie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, realizacja zadań związanych z obsługą sekretaryjno-administracyjną,
– przygotowywanie informacji na posiedzenia Zarządu WŁ o działaniach podjętych w ramach rozwijania współpracy regionalnej w tym realizowanych przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego.

Wymagania niezbędne (konieczne):
– posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadanie nieposzlakowanej opinii,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
– znajomość języka polskiego,
– wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167),
– posiadanie wykształcenia wyższego,
– posiadanie co najmniej 4-letniego stażu pracy,
– posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, o finansach publicznych, o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych,
o ochronie danych osobowych oraz z zakresu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
– posiadanie znajomości zasad savoir-vivre,
– posiadanie umiejętności tworzenia wewnętrznych procedur, regulaminów i zarządzeń,
– posiadanie umiejętności analitycznych, obsługi baz danych,
– posiadanie umiejętności organizacji i obsługi spotkań, konferencji,
– posiadanie umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Internetu, systemu informacji prawnej typu Lex, Legalis oraz obsługi urządzeń biurowych (faks, drukarka, ksero, skaner),
– posiadanie następujących kompetencji: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się.

Wymagania dodatkowe (pożądane):
– posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego z zakresu zespołu kierunków studiów społecznych i prawnych, ekonomicznych, humanistycznych,
– posiadanie doświadczenia w obszarze współpracy regionalnej i dialogu społecznego,
– znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
– posiadanie dodatkowo następujących kompetencji: umiejętność syntezy informacji, umiejętność przekazywania wiedzy, umiejętność radzenia sobie z trudnym klientem, umiejętność pracy pod presją czasu, asertywność, umiejętności negocjacyjne, umiejętność łagodzenia konfliktów,
– znajomość aplikacji Joomla i Lotus,
– znajomość protokołu dyplomatycznego.

Oferta kandydata musi zawierać:
– CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
– kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
– kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz w §30 pkt 6 „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” (pierwszeństwo w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego,
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
– dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
 certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
 świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
 świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego
zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167),
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
– spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo doświadczenie zawodowe,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo kwalifikacje i umiejętności.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Kancelarii Marszałka Nr 128/KMII/005/XII/2017”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Biuro Podawcze,
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8
w terminie do dnia: 27 grudnia 2017 roku.

238 total views, 1 today Print Job