This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poszukuje głównego specjalisty – eksperta pro-eksport

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Łódź, województwo łódzkie, Poland 31 Jan 2018

Job Description

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
– dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalających przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicami Polski,
– wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych
partnerów gospodarczych w eksporcie,
– pozyskiwanie i udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacji
rynkowych w postaci:
 zagranicznych raportów, analiz, badań rynkowych, opracowań sektorowo-problemowych
i informacji na temat administracyjno-prawnych oraz finansowych aspektów prowadzenia działalności
gospodarczej (w tym bezpieczeństwa obrotu gospodarczego) na rynkach zagranicznych, także
w zakresie rozwoju działalności eksportowej i podejmowania/realizacji inwestycji za granicą,
 obowiązujących zasad otwierania oddziałów i przedstawicielstw za granicą,
– udostępnianie informacji odnośnie źródeł i procedur pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą z programów pomocowych Unii Europejskiej: krajowych i regionalnych oraz ze środków budżetowych (publicznych),
– gromadzenie danych statystycznych dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw
w województwie,
– współpraca z Ministerstwem Rozwoju, Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP, Polską
Agencją Inwestycji i Handlu, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Regionalnymi Instytucjami
Finansującymi przy organizowaniu przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych w kraju i zagranicą,
dotyczących sektora MSP,
– obsługa misji gospodarczych z/do regionu.

Wymagania niezbędne (konieczne):
– posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii
Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadanie nieposzlakowanej opinii,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku
z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
– znajomość języka polskiego,
– wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu
do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167),
– posiadanie wykształcenia wyższego,
– posiadanie co najmniej 4-letniego stażu pracy,
– posiadanie 2-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze prac w zakresie umiędzynarodowienia
przedsiębiorstw,
– posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie województwa,
o ochronie danych osobowych,
– posiadanie wiedzy z zakresu uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej na poszczególnych
rynkach,
– posiadanie znajomości specyfiki branż oraz aktualnych zagadnień gospodarczych w kraju,
jak i w kontekście międzynarodowym,
– posiadanie znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (wymagany certyfikat),
– posiadanie umiejętności szybkiego wyszukiwania danych,
– posiadanie umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point), systemu informacji prawnej typu Lex, Legalis oraz urządzeń biurowych (drukarka, skaner, faks),
– posiadanie następujących kompetencji: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
– dyspozycyjność m.in. gotowość do wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych oraz do pracy
w terenie.

Wymagania dodatkowe (pożądane):
– posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu zespołu kierunków studiów ekonomicznych lub prawnych
lub o kierunku: handel zagraniczny, marketing,
– posiadanie rocznego doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy
przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i/lub budżetu państwa,
– posiadanie doświadczenia w doradztwie gospodarczym, finansach, współpracy z firmami lub w pracy
w administracji publicznej bądź instytucjach/organizacjach działających na rzecz wspierania rozwoju
gospodarczego,
– posiadanie doświadczenia z zakresu uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej
na poszczególnych rynkach,
– posiadanie znajomości języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.

Oferta kandydata musi zawierać:
– CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
– kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż
pracy,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie 2-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze prac w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw,
– kserokopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
– kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz w §30 pkt 6 „Procedury naboru kandydatów
do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”
(pierwszeństwo w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
– dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających
obywatelstwa polskiego):
 certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego
na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
 świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
 świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez
Ministra Sprawiedliwości,
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego
zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy
dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167),
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach
składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
– spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo doświadczenie zawodowe,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo kwalifikacje i umiejętności.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Departamencie ds. Przedsiębiorczości
Nr 015/PRZII/004/I/2018”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Biuro Podawcze,
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8
w terminie do dnia: 23 lutego 2018 roku.

305 total views, 2 today Print Job