This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poszukuje głównego specjalisty w Biurze Województwa Łódzkiego w Brukseli

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgium 11 Sep 2017

Job Description

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
– pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zadań Województwa Łódzkiego realizowanych przez Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli oraz dokonywanie ich analizy,
– sprawowanie nadzoru nad realizacją projektów własnych samorządu województwa łódzkiego procedowanych przez Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli w ramach RPO WŁ i programów krajowych oraz uczestnictwo w ich rozliczaniu,
– współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, motywowanie ich do podjęcia aktywności na arenie międzynarodowej oraz aplikowania o środki poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej,
– reprezentowanie interesów przedsiębiorców z województwa łódzkiego w krajach Beneluksu w ramach Punktu Wsparcia Inwestora, m.in. poprzez poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji towarów i usług, a także wsparcie udziału przedsiębiorców w sprofilowanych dla nich wydarzeniach,
– podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby inwestycji zagranicznych oraz rozwoju eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu za granicą przez przedsiębiorstwa z regionu łódzkiego,
– wspieranie działań promujących rozwiązania w dziedzinach będących w priorytetowym zainteresowaniu partnerów poprzez wsparcie w pozyskaniu informacji, poszukiwaniu partnerów,
– promowanie specjalizacji regionalnych oraz obszarów kluczowych dla partnerów tj. m.in. turystyki, kultury, gospodarki, innowacji, sportu, edukacji, ochrony środowiska, nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego,
– przygotowywanie i koordynowanie wydarzeń tematycznych Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli z udziałem przedstawicieli województwa łódzkiego, a także reprezentowanie interesów województwa przed instytucjami europejskimi i w ramach sieci współpracy międzyregionalnej.

Wymagania niezbędne (konieczne):
– posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadanie nieposzlakowanej opinii,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
– znajomość języka polskiego,
– wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167),
– posiadanie wykształcenia wyższego,
– posiadanie co najmniej 4-letniego stażu pracy,
– posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o samorządzie województwa, o ochronie danych osobowych,
– posiadanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej oraz funduszy Unii Europejskiej, a także z zakresu Procedur Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ( IP II) w zakresie rozliczania projektów oraz aneksowania umów,
– posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
– posiadanie umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), systemu informacji prawnej typu LEX, Legalis oraz obsługi urządzeń biurowych (drukarka, fax, ksero),
– posiadanie umiejętności zarządzania projektami,
– posiadanie następujących kompetencji: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się,
– dyspozycyjność: m.in. gotowość do wyjazdów służbowych.
Wymagania dodatkowe (pożądane):
– posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku lub specjalności: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka przestrzenna, prawo, administracja, socjologia, historia,
– ukończone studia podyplomowe o profilu związanym z problematyką integracji europejskiej,
– posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
– posiadanie doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych,
– posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków UE,
– posiadanie doświadczenia na stanowisku kierownika projektu,
– posiadanie umiejętności tworzenia wewnętrznych procedur, regulaminów i zarządzeń,
– posiadanie umiejętności negocjacyjnych i komunikacyjnych.

Oferta kandydata musi zawierać:
– CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
– kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
– kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz w §30 pkt 6 „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” (pierwszeństwo w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
– dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
 certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
 świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
 świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167),
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
– spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo doświadczenie zawodowe,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo kwalifikacje i umiejętności.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Regionalnym Biurze Województwa Łódzkiego w Brukseli Nr 086/RBII/002/IX/2017”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Biuro Podawcze,
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8
w terminie do dnia: 21 września 2017 roku.

371 total views, 1 today Print Job