This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poszukuje głównego specjalisty w Regionalnym Biurze w Brukseli

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgium 13 Feb 2018

Job Description

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
– pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów wspólnotowych oraz konsultowanie wybranych tematów z departamentami merytorycznymi oraz Wojewódzkimi Samorządowymi Jednostkami Organizacyjnymi (WSJO),
– poszukiwanie zagranicznych partnerów zainteresowanych realizacją wspólnych projektów z Samorządem Województwa Łódzkiego (SWŁ),
– współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (KOUM) i WSJO w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych w ramach wybranych konkursów koordynując
jednocześnie cały proces składania wniosków o dofinansowanie,
– współdziałanie z przedstawicielami KOUM i WSJO w celu wypracowania optymalnych rozwiązań
proceduralnych oraz uproszczeń w systemie realizacji międzynarodowych projektów własnych SWŁ,
– koordynowanie pracy zespołów projektowych,
– zarządzanie finansowe i techniczne międzynarodowymi projektami własnymi realizowanymi przez komórki SWŁ,
– analizowanie dokumentów tworzących system realizacji projektów, w ramach poszczególnych programów wspólnotowych i wspieranie KOUM i WSJO w ustaleniu kwalifikowalności wydatków oraz możliwych sposobów rozwiązania problemów mających miejsce przy realizacji projektów międzynarodowych,
– koordynowanie współpracy z instytucją pełniącą funkcję kontrolera I stopnia dla Programów Współpracy INTERREG 2014-2020 w Polsce, celem prawidłowego rozliczenia wydatków projektowych i otrzymania refundacji,
– przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej na podstawie wytycznych danego programu
wspólnotowego,
– reprezentowanie interesów województwa przed różnymi instytucjami, w tym europejskimi i w ramach sieci współpracy międzyregionalnej w zakresie finansowej i merytorycznej koordynacji projektów.

Wymagania niezbędne (konieczne):
– posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii
Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadanie nieposzlakowanej opinii,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku
z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
– znajomość języka polskiego,
– wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu
do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167),
– posiadanie wykształcenia wyższego,
– posiadanie co najmniej 4-letniego stażu pracy,
– posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, Prawo zamówień
publicznych, o samorządzie województwa, o ochronie danych osobowych,
– posiadanie wiedzy: z zakresu kwalifikowalności wydatków poszczególnych programów unijnych, z zakresu integracji europejskiej, funduszy Unii Europejskiej, w tym aplikowania, realizacji i rozliczania projektów,
– posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
– posiadanie umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint), systemu informacji prawnej typu LEX, Legalis oraz obsługi urządzeń biurowych (fax, drukarka, skaner),
– posiadanie umiejętności zarządzania projektami,
– posiadanie następujących kompetencji: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się,
– dyspozycyjność: m.in. gotowość do wyjazdów służbowych.

Wymagania dodatkowe (pożądane):
– posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku lub specjalności: ekonomia, międzynarodowe stosunki
gospodarcze, gospodarka przestrzenna, prawo, administracja, socjologia,
– ukończone studia podyplomowe o profilu związanym z problematyką integracji europejskiej,
– posiadanie doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych,
– posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z realizacją i rozliczaniem projektów
współfinansowanych ze środków UE,
– posiadanie doświadczenia na stanowisku kierownika projektu,
– posiadanie umiejętności tworzenia wewnętrznych procedur, regulaminów i zarządzeń.

Oferta kandydata musi zawierać:
– CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
– kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż
pracy,
– kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz w §30 pkt 6 „Procedury naboru kandydatów
do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”
(pierwszeństwo w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
– dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających
obywatelstwa polskiego):
 certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego
na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
 świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
 świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez
Ministra Sprawiedliwości,
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego
zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy
dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167),
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach
składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
– spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo doświadczenie zawodowe,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo kwalifikacje i umiejętności.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Regionalnym Biurze Województwa Łódzkiego w Brukseli Nr 022/RBI/003/II/2018”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Biuro Podawcze,
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8
w terminie do dnia: 20 lutego 2018 roku.
W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

246 total views, 1 today Print Job