This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego poszukuje specjalisty ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Kraków, małopolskie, Poland 20 Nov 2017

Job Description

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
b) 3 lata stażu pracy,

2. Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: politologia, gospodarka przestrzenna, finanse publiczne, socjologia, geografia ekonomiczna, administracja publiczna, ekonomia,
b) 5 lat stażu pracy, w tym 2 lata na stanowisku związanym z planowaniem strategicznym lub rozwojem regionalnym,
c) znajomość języka angielskiego na poziomie B1 wg klasyfikacji ALTE (Association of Language Testers in Europe), ewentualnie innego języka obcego,
d) znajomość:
• przepisów prawa z zakresu samorządu terytorialnego, rozwoju regionalnego, funduszy strukturalnych i geografii ekonomicznej Małopolski,
• zagadnień demograficznych, finansowania rozwoju regionalnego, w tym ze środków pomocowych, gospodarki przestrzennej, ochrony przyrody i krajobrazu, gospodarki środowiskiem, rewitalizacji, rozwoju obszarów wiejskich, innowacyjności i przedsiębiorczości, ochrony dziedzictwa kulturowego, statystyki, programowania rozwoju,
e) umiejętność:
• obsługi programów MS Office,
• analitycznego myślenia,
• uczenia się,
• obsługi oprogramowania GIS,
• pisania i redagowanie tekstu,
• występowania publicznego,
• pracy w grupie.
f) komunikatywność, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
I. Prowadzi prace nad aktualizacją Strategii Województwa Małopolskiego
• Przygotowuje koncepcje oraz zakres merytoryczny badań, analiz, opracowań i studiów.
• Sprawuje nadzór merytoryczny nad tokiem formalno-prawnym sporządzanych opracowań i dokumentów.
• Gromadzi i analizuje dane oraz analizuje wyniki badań i analiz.
• Współpracuje z podmiotami zaangażowanymi w realizację badań, analiz, opracowań i studiów.
• Uczestniczy w pracach nad przygotowaniem innych niż Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 dokumentów strategicznych i programowych (strategii, planów, programów) dotyczących Województwa.
• Współdziała z Zespołem ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa w celu zapewnienia integracji planowania społeczno-gospodarczego w planowaniu przestrzennym.
• Współdziała z Zespołem właściwym ds. Planowania Strategicznego przy pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz w zakresie regionalnej polityki miejskiej.
• Współpracuje z Małopolskim Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania jego działań z punktu widzenia potrzeb prac nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
• Utrzymywanie kontaktów międzyregionalnych i międzynarodowych niezbędnych do formułowania ustaleń Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.
• Prowadzi działania w zakresie identyfikacji kluczowych projektów wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego i opracowanie zasad ich wdrożenia .
II. Organizuje proces partycypacji społecznej oraz działania upowszechniające
• Programuje i prowadzi konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.
• Prowadzi działania z zakresu public relations i medialnej obsługi procesu tworzenia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.
III. Opracowuje analizy i badania
• Opracowuje analizy dotyczące zjawisk istotnych z punktu rozwoju strategicznego województwa.
• Przygotowuje analizy problemowe dotyczące rozwoju województwa.
• Przygotowuje prezentacje i wystąpienia dotyczących wykonanych analiz i opracowań.
IV. Prowadzi postępowania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych:
• Sprawuje nadzór nad przygotowaniem dokumentacji do przeprowadzenia postępowań na realizację badań, opracowań, analiz (SIWZ, SOPZ, umowa, wniosek o wszczęcie postępowania etc.) i uzgodnieniem ich z właściwymi komórkami Urzędu.
• Utrzymuje bieżący kontakt z wykonawcami badań, opracowań, analiz.
• Monitoruje realizację zawartych umów.
VI. Uczestniczy w realizacji zadań budżetowych Zespołu.

Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
• możliwość zatrudnienia w równoważnym systemie czasu pracy,
• elastyczny czas pracy,
• dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
• możliwość skorzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych,
• przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
• komfortowe warunki pracy.

4. Wymagane dokumenty formalne:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/ oraz staż pracy lub doświadczenie zawodowe,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie http://bip.malopolska.pl/umwm/Download/get/id,1413606.html ,
e) oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,http://bip.malopolska.pl/umwm/Download/get/id,1405965.html
g) oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku, http://bip.malopolska.pl/Download/get/id,1455532.html
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Zakres zagadnień obowiązujący kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego jest zamieszczony na stronie: http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,287097.html#page=3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
• osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 (nowy budynek – Dziennik Podawczy) lub
• w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres: urzad@malopolska.mw.gov.pl lub
• pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
• z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisko Specjalista ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w Kancelarii Zarządu “,
• w terminie do dnia 1 grudnia 2017 roku /data wpływu/.

271 total views, 1 today Print Job