This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poszukuje kierownika Referatu Promocji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level  Gdańsk, pomorskie, Poland 6 Dec 2017

Job Description

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie,
– posiadanie minimum 4 letniego stażu pracy lub okresów wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisko, w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym,
– komunikatywna znajomość języka angielskiego,
– umiejętność projektowania stron internetowych (UX/UI),
– umiejętność zbierania wymagań funkcjonalnych dla stron internetowych,
– znajomość zagadnień z zakresu WCAG 2.0, języków HTML, Java Script oraz CSS,
– znajomość kierowania projektami IT,
– zarządzanie portalem internetowym,
– znajomość zagadnień związanych z analityką (Google Analytics),
– znajomość zagadnień z zakresu SEM, SEO, reklamy internetowej,
– znajomość MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
– znajomość specyfiki mediów społecznościowych,
– umiejętność pracy nad wieloma sprawami jednocześnie,
– umiejętność przygotowywania i prowadzenia prezentacji
– umiejętność planowania, organizacji i przeprowadzania imprez oraz kampanii promocyjnych, znajomość – regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa,
– znajomość obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Power Point),
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

– szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, rachunkowości budżetowej,
– doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji przetargów,
– znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
– znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ponownym, wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zakres stanowiska pracy:

– przygotowanie planów działań, koordynacja i realizacja działań związanych z komunikacją marketingową województwa w zakresie mediów internetowych, w tym reklamą display, SEM i w mediach społecznościowych,
– współpraca w zakresie przygotowania i koordynacji planów działań w zakresie promocji województwa,
– nadzór nad stroną internetową BIP UMWP.

Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2016.1666 z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
– kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
– kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
– kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
– oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2016.902 z późn. zm.), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane (mile widziane osoby niepełnosprawne) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 100/17” w terminie do dnia 13 grudnia 2017 r. do godz. 15:45. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego. W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

263 total views, 1 today Print Job