This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poszukuje pracownika w Referacie Rozwoju Innowacji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Gdańsk, pomorskie, Poland 20 Nov 2017

Job Description

Zakres stanowiska pracy:

– monitorowanie procesu ISP tj. Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (m.in. zbieranie oraz analiza statystyczna danych liczbowych i wskaźników, analiza realizacji Porozumień na rzecz ISP (Inteligentnych Specjalizacji Pomorza), przygotowanie prac związanych z badaniem jakościowym interesariuszy ISP (Inteligentnych Specjalizacji Pomorza) oraz z panelem weryfikacji strategicznej,
– ewaluacja procesu ISP tj. Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (np. opracowanie dokumentów, kontakt z wykonawcą ewaluacji, weryfikacja raportów),
– przygotowywanie oraz realizacja projektów związanych z ISP (Inteligentnych Specjalizacji Pomorza), w tym finansowanych ze środków UE,
– projektowanie innowacyjnych instrumentów zwrotnych na potrzeby ISP (Inteligentnych Specjalizacji Pomorza),
– współpraca z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami z kraju i z zagranicy, w obszarze procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach ISP (Inteligentnych Specjalizacji Pomorza),
– monitorowanie działań realizowanych na rzecz ISP (Inteligentnych Specjalizacji Pomorza) na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym wraz z przygotowywaniem sprawozdań na potrzeby Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port kreatywności,
– aktualizowanie bazy danych ISP (Inteligentnych Specjalizacji Pomorza),
– merytoryczna organizacja wydarzeń ( np. spotkania, warsztaty, konferencje).

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe,
– min. 2-letnie doświadczenie zawodowe,
– komunikatywna znajomość języka angielskiego,
– wiedza w zakresie inteligentnych specjalizacji, w tym w szczególności Inteligentnych Specjalizacji Pomorza,
– wiedza w zakresie prowadzenia monitoringu i ewaluacji projektów,
– wiedza w zakresie gospodarki regionu oraz innowacji,
– wiedza w zakresie projektowania innowacyjnych instrumentów zwrotnych,
– znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa,
– znajomość obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Power Point),
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie w przygotowywaniu i/lub realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
– komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, umiejętność redagowania pism.

Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2016.1666 z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
– kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
– kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
– kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
– oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
Osoby zainteresowane (mile widziane osoby niepełnosprawne) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 97/17” w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 15:45. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

252 total views, 1 today Print Job