This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poszukuje pracownika w Gabinecie Marszałka Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Katowice, śląskie, Poland 10 Jul 2017

Job Description

I. Wymagania:

niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe magisterskie; preferowane kierunki studiów: zarządzanie, politologia, administracja;
 3. staż pracy: co najmniej 4 lata stażu pracy w tym, co najmniej 2 lata w administracji samorządowej;
 4. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, KPA;
 5. umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office m.in. Excel, Word, Microsoft Outlook;
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

dodatkowe:

 1. znajomość języka angielskiego,
 2. znajomość zasad protokołu dyplomatycznego,
 3. dobra organizacja pracy własnej,
 4. umiejętność analitycznego myślenia,
 5. umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 6. odporność na stres,
 7. komunikatywność, otwartość, sumienność, rzetelność, systematyczność, wysoka kultura osobista.

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 1. Inicjowanie spotkań Marszałka Województwa, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa z przedstawicielami władz i społeczności regionu.
 2. Koordynacja bieżącej współpracy Marszałka Województwa, Wicemarszałków i Członków Zarządu ze wszystkimi korporacjami samorządowymi, prowadzenie korespondencji i przygotowywanie materiałów na potrzeby spotkań z ich przedstawicielami.
 3. Prowadzenie i aktualizacja baz danych dotyczących uroczystości, świąt i imprez okolicznościowych wymagających wystąpień, życzeń i gratulacji ze strony Marszałka Województwa.
 4. Współpraca przy realizacji zadań dotyczących polityki senioralnej (współpraca ze Śląską Radą ds. Seniorów, współpraca z Obywatelskim Parlamentem Seniorów itp.).
 5. Współdziałanie z Sejmikiem Województwa i jego Komisjami, komórkami organizacyjnymi urzędu, administracją samorządową, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw związanych z działalnością Zarządu Województwa.
 6. Kontakt z Ambasadami i innymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w kraju i za granicą, we współpracy z Wydziałem Gospodarki, Turystyki i Sportu, w zakresie bieżących kontaktów Zarządu Województwa.
 7. Przygotowywanie materiałów pomocniczych i korespondencji na spotkania, narady, uroczystości z Zarządu Województwa.
 8. Zapewnienie obsługi organizacyjnej przy zadaniach realizowanych przez Marszałka Województwa, Wicemarszałków i Członków Zarządu.
 9. Koordynacja współpracy Zarządu Województwa z Wojewódzką Radą Konsultacyjną do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych.

 

Odpowiedzialność za:

 1. Terminowe i zgodne z prawem wykonanie zadań określonych w zakresie obowiązków.
 2. Przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności ustaw: o samorządzie województwa,  o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów, będących podstawą wykonywania czynności służbowych.
 3. Przestrzeganie zarządzeń Marszałka Województwa Śląskiego, regulaminów, instrukcji, pism ogólnych, poleceń służbowych.
 4. Zaniedbania w wykonywaniu obowiązków pracowniczych na zajmowanym stanowisku.
 5. Zawinione szkody obciążające zakład pracy, w granicach odpowiedzialności osobistej.
 6. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w powierzonym zakresie.
 7. Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych.
 8. Wykonywanie budżetu zgodnie z odpowiednim podziałem klasyfikacji budżetowej oraz sprawdzanie go pod względem legalności, celowości i gospodarności.
 9. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów ppoż.

 

III. Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V.    Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe magisterskie (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię), 
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 4 lata stażu pracy w tym, co najmniej 2 lata w administracji samorządowej (potwierdzeniem stażu pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) są kopie świadectw pracy bądź zaświadczenia potwierdzające niniejsze zatrudnienie. W przypadku trwania stosunku pracy – zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia u danego pracodawcy),
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Gabinecie Marszałka (nr ogłoszenia GM/01/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 21.07.2017r.

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego  i rozmów kwalifikacyjnych.

 

VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

 

VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

 

VIII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

226 total views, 1 today Print Job