This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poszukuje głównego specjalisty w Departamencie Organizacyjnym i Kadr

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Poznań, wielkopolskie, Poland 21 Sep 2017

Job Description

Zakres obowiązków:

Osoba na tym stanowisku będzie bezpośrednio współpracowała z Zarządem/ Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w obszarze przygotowywania informacji, analiz i opinii wynikających z bieżącej realizacji zadań będących w gestii Członka Zarządu. W tym również:

 • koordynowanie działań mających na celu terminową i sprawną realizację zadań
 • przygotowywanie i organizowanie spotkań oraz wyjazdów służbowych
 • koordynowanie działań związanych z harmonogramu pracy Członka Zarządu Województwa

Wymagania niezbędne:

 • 4 letni staż pracy w administracji publicznej
 • znajomość problematyki samorządowej, Unii Europejskiej oraz polityk unijnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które bezpośrednio wpływają na samorządy
 • doświadczenie zawodowe w realizowaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich lub w udzielaniu informacji o Funduszach Europejskich
 • umiejętność redagowania różnego rodzaju tekstów, w tym: artykułów prasowych, newsletterów, wywiadów, raportów, sprawozdań i pism
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint)
 • sprawność w pozyskiwaniu informacji
 • umiejętność tworzenia zestawień i analiz

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • samodzielność i dobra organizacja pracy

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności. Praca związana z wyjazdami służbowymi na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  – „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”
  – „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do:  5 października 2017 r.
pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia  109/2017

227 total views, 1 today Print Job