This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poszukuje zastępcy dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level  Poznań, wielkopolskie, Poland 31 Jan 2018

Job Description

Wykształcenie: wyższe magisterskie

preferowane kierunki: ekonomiczne, administracyjne, rolnicze lub funduszy UE

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie i koordynowanie kontroli zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
 • nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z prawidłową realizacją wniosków o płatność działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
 • kierowanie całokształtem pracy Wydziału Płatności i Zamówień Publicznych oraz podejmowanie działań w celu zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania
 • nadzorowanie pod względem merytorycznym załatwiania spraw przez podległych pracowników i udzielanie im odpowiednich wytycznych w tym zakresie
 • kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy przez podległych pracowników, w szczególności nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań przez pracowników Wydziału
 • współpraca w zakresie swoich kompetencji, z podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie realizowanych przez Departament programów

Wymagania niezbędne:

 • min. 4 -letni staż pracy, w tym 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
 • doświadczenie w realizacji projektów unijnych
 • doświadczenie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • znajomość przepisów prawa UE oraz krajowego w zakresie realizowanych zadań
 • znajomość aktów prawnych, wytycznych i innych dokumentów dotyczących wdrażanych programów finansowanych ze środków UE, w szczególności zasad i procedur ich wdrażania
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość zasad rachunkowości, zamówień publicznych i prawa pracy
 • umiejętność planowania i organizowania pracy zespołu
 • umiejętność zarządzania informacją
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego
 • bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność i zaangażowanie

Wymagania dodatkowe:

 • dbałość o wysoką jakość wykonywania zadań
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność oraz umiejętność pracy pod presją czasu

Informacja o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy, i/lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  – „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”
  – „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam    z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 13 lutego 2018r.

pod adresem:

Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
z oznaczonym nr ogłoszenia: 20/2018

270 total views, 2 today Print Job