This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 9 Nov 2018

Job Description

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: nadzoru rynku

w Wydziale postępowań w zakresie nadzoru rynku, Departament Nadzoru Rynku

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz czynności wyjaśniających z zakresu systemu oceny zgodności i przygotowywanie w toku tych postępowań projektów rozstrzygnięć w celu eliminowania z obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami albo wyrobów spełniających wymagania, a mimo to stwarzających zagrożenia.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie niezgodności formalnych, gdy nie zostały one usunięte przez podmioty gospodarcze na wezwanie wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach nakładania kar administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć za wprowadzenie do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub za niedopełnienie przez podmioty gospodarcze ustawowych obowiązków.
 • Inicjowanie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych mających na celu wyegzekwowanie od podmiotów gospodarczych wykonania nałożonych na nich obowiązków i kar administracyjnych w wyniku prowadzonych postępowań.
 • Współpraca z innymi komórkami departamentu, z organami krajowymi w tym organami IH w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w celu zapewnienia efektywności i spójności działań w systemie oceny zgodności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w stosowaniu prawa w praktyce
 • Wiedza specjalistyczną i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: przepisów dotyczących systemów oceny zgodności w tym prawa zharmonizowanego w obszarze nadzoru rynku i procedury administracyjnej
 • Posiadanie kompetencji: komunikacja
 • Posiadanie kompetencji: współpraca
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe administracyjne lub aplikacja radcowska
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka UE na poziomie B1
 • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DNR-2-S
114 total views, 2 today Print Job