This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 8 Apr 2019

Job Description

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi

w Zespole Obsługi Szkoleń i Rekrutacji, Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

ZAKRES ZADAŃ

 • Uczestnictwo w realizacji szkoleń, monitorowanie wydatków szkoleniowych oraz ewaluacja projektów szkoleniowych w celu zapewnienia pracowników o kluczowych kompetencjach
 • Współuczestnictwo w procesach naboru pracowników w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego ich przebiegu
 • Współuczestnictwo w procesie tworzenia opisów stanowisk pracy
 • Przygotowywanie części sprawozdania Dyrektora Generalnego z wykonania ustawy o służbie cywilnej w zakresie realizowanych w UOKiK szkoleń i naborów
 • Współuczestnictwo w procesach realizacji praktyk i staży

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze administracji publicznej
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w praktyce z zakresu: ustawy o służbie cywilnej; zagadnień związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników; technik rekrutacyjnych oraz stosowania modelu kompetencyjnego
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w praktyce z zakres rozporządzeń wykonawczych regulujących kwestie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi (nabory, opisy stanowisk pracy)
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność myślenia analitycznego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem BKSiO-2-StS/2
Apply Online

Apply for this Job