This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 25 Feb 2019

Job Description

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: analiz ekonomicznych

w Wydziale Analiz Ekonomicznych, Departament Analiz Rynku

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie prostych analiz ekonomicznych, wytycznych i opracowań na potrzeby innych komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Urzędu w celu zapewnienia odpowiednich ekonomicznych podstaw dla decyzji w sprawach z zakresu ochrony konkurencji.
 • Wparcie procesu doradzania komórkom orzeczniczym w zakresie ekonomicznych aspektów prowadzonych przez nie postępowań w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w celu zapewnienia poprawnych ekonomicznie rozstrzygnięć.
 • Opiniowanie projektów decyzji z zakresu ochrony konkurencji w celu zapewnienia ich ekonomicznej poprawności.
 • Sporządzanie, na podstawie ogólnodostępnych źródeł krajowych i zagranicznych, krótkich analiz funkcjonowania krajowych rynków w celu oceny zaistniałej na nich sytuacji.
 • Analiza aktów prawnych i programów rządowych w celu zgłoszenia ewentualnych uwag do ww. dokumentów, w przypadku gdy rozwiązania w nich zawarte wpływają na konkurencję bądź jej rozwój na określonym rynku, czy też w sektorze gospodarki w celu zapobiegania wprowadzaniu przepisów, które mogłyby negatywnie wpływać na konkurencję w gospodarce.
 • Udział w pracach właściwych zespołów w celu przygotowania polityki konkurencji oraz innych polityk rządu związanych z rozwojem konkurencji.
 • Prowadzenie badań rynków o szczególnie skomplikowanej strukturze, charakteryzujących się występowaniem czynników sprzyjających ich nieprawidłowemu funkcjonowaniu z punktu widzenia dobrobytu konsumentów w celu uzyskania informacji pozwalających na lepsze sformułowanie kierunków prowadzonej przez Urząd polityki konkurencji.
 • Uczestniczenie w konferencjach naukowych oraz spotkaniach przedstawicieli organów ochrony konkurencji w celu reprezentowania Urzędu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata przy przygotowywaniu analiz związanych z ochroną konkurencji lub przy przygotowywaniu analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie zagadnień ekonomicznych z zakresu teorii konkurencji oraz polityki konkurencji, zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz działania UOKiK i organów UE w dziedzinie ochrony konkurencji.
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
 • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie technik badań ekonomicznych
 • Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających posiadanie doświadczenia w obszarze (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy, opinia, referencje, zaświadczenie o odbytych praktykach, stażu lub wolontariacie).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DAR-2-StS/1
Apply Online

Apply for this Job