This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Urząd Patentowy 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 4 Feb 2019

Job Description

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Departamencie Promocji i Wspierania Innowacyjności

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja zadań zgodnie z harmonogramem i budżetem realizowanych projektów
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, zapewnienie płynnego przepływu dokumentacji finansowej i merytorycznej
 • przygotowywanie dokumentacji wyboru wykonawców oraz udział w procedurze związanej z wyłonieniem wykonawców do realizacji zadań projektu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 • przygotowywanie sprawozdań merytorycznych w ramach prowadzonych zadań
 • organizacja wydarzeń edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych realizowanych przez Departament (np. konferencji, seminariów, spotkań)
 • współpraca w zakresie promocji działalności Urzędu z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami i innymi placówkami naukowymi, organizacjami samorządów zawodowych i przedsiębiorcami

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w realizacji projektów lub zamówień publicznych (od strony zamawiającego) lub działań o charakterze informacyjno-promocyjnym
 • znajomość zasad prowadzenia i rozliczania projektów
 • znajomość przepisów dotyczących zasad realizacji i rozliczania projektów, w szczególności finansowanych ze środków europejskich
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych
 • podstawowa znajomość ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera i korzystania z narzędzi informatycznych (obsługa komputera, poczty elektronicznej, korzystania z wyszukiwarki internetowej, pakietu MS Office) oraz urządzeń biurowych (skaner, kopiarka)
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność, systematyczność i terminowość
 • orientacja na klienta/interesariusza
 • łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna)
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe lub podyplomowe w dziedzinie ekonomii, zarządzania, prawa, promocji, zamówień publicznych, administracji, funduszy UE
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
 • przeszkolenie w zakresie funduszy UE i/lub finansów publicznych i/lub zamówień publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia przeszkolenia w zakresie funduszy UE i/lub finansów publicznych i/lub zamówień publicznych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Rekrutacja DPI/SS_zast” oraz numerem ogłoszenia
54 total views, 1 today Print Job