This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Regulacji Energetyki poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

Urząd Regulacji Energetyki >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level  Anywhere 7 Oct 2019

Job Description

Urząd Regulacji Energetyki poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

do spraw: premii indywidualnych i monitorowania pomocy publicznej

w Departamencie Efektywności Energetycznej i Kogeneracji

ZAKRES ZADAŃ

 • kierowanie pracą wydziału oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stroną merytoryczną i terminowością realizowanych zadań,
 • nadzorowanie procesu przeprowadzania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz obliczania wysokości tej premii,
 • nadzorowanie procesu obliczania premii gwarantowanej indywidualnej oraz procesu analizy i kontroli oświadczeń dotyczących udzielonej pomocy publicznej,
 • prowadzenie wybranych, szczególnie skomplikowanych spraw i postępowań administracyjnych z zakresu właściwości wydziału,
 • tworzenie i aktualizacja procedur wewnętrznych i zewnętrznych, wytycznych, zasad postępowania,
 • sprawowanie nadzoru oraz uczestniczenie w procesie opiniowania aktów prawnych,
 • przygotowywanie projektów stanowisk Prezesa URE w zakresie zagadnień z obszaru właściwości wydziału.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat w obszarze rachunkowości przedsiębiorstw lub analiz finansowych, lub pomocy publicznej, lub w obszarze energetycznym, lub ochrony środowiska, lub w administracji publicznej,
 • dobra znajomość ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w szczególności w zakresie uczestnictwa podmiotów w systemach wsparcia w formie premii gwarantowanej indywidulanej albo premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym w zakresie uwzględniania pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz stosowania prawa w praktyce,
 • ­umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy z trudnym klientem,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności w zakresie MS Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie: ekonomiczne, lub prawnicze, lub techniczne, lub z zakresu ochrony środowiska lub wyższe magisterskie nie profilowe i studia podyplomowe kierunkowe,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w kierowaniu zespołem

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
 • oświadczenie o znajomości treści ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393, z późn. zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.10.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: „naczelnik wydziału-DEK/WIM/1”Aplikacje można przesyłać w formie skanów dokumentów na adres e-mail:
  rekrutacja@ure.gov.pl, podając w temacie symbol naboru „naczelnik wydziału-DEK/WIM/1”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.
Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres mailowy).
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE, w zakładce Praca w URE (Formularze do pobrania: “Oświadczenie dla kandydatów w naborze”).
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE, przesyłać pocztą lub w formie skanów dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl (podając w temacie symbol naboru „naczelnik wydziału-DEK/WIM/1”)
Osoby, które prześlą aplikacje drogą elektroniczną będę proszone o dostarczenie papierowej wersji aplikacji na spotkanie rekrutacyjne.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Uwaga ! Decyduje data wpływu do urzędu (lub na adres: rekrutacja@ure.gov.pl)
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone do kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru i wysokości proponowanego wynagrodzenia można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.

Apply Online

Apply for this Job