This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista

Job Description

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista

W Sekretariacie w Gabinecie Prezesa

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kalendarza członka Kierownictwa, umawianie spotkań, łączenie rozmów telefonicznych, współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi
 • obsługa korespondencji pisemnej i elektronicznej przepływającej przez właściwy sekretariat członka Kierownictwa oraz Urząd, archiwizacja oraz monitorowanie terminowej realizacji decyzji i poleceń członka Kierownictwa
 • obsługa spotkań członków Kierownictwa
 • redagowanie pism oraz wystąpień na polecenie członka Kierownictwa, weryfikacja poprawności sporządzonych pism przedkładanych do podpisu Kierownictwa Urzędu pod względem posiadania wszystkich niezbędnych elementów (znak sprawy, daty, załączniki, podpisy), stemplowanie decyzji i postanowień oraz innych dokumentów
 • przygotowywanie krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych członka Kierownictwa zgodnie z obowiązującą procedurą wewnętrzną
 • kompletowanie zaopatrzenia niezbędnego do realizacji zadań członka Kierownictwa
 • prowadzenie procesu udzielania patronatu Prezesa oraz Patronatu Honorowego Prezesa w tym prowadzenie rejestru patronatów oraz wystąpień zewnętrznych pracowników Urzędu
 • prowadzenie procesu powoływania i odwoływania członków wszystkich komisji o charakterze opiniodawczo-doradczym działających przy Prezesie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • podstawowa znajomość przepisów KPA i ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej, organizacji pracy oraz przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) do pobrania na stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Referencje dotyczące działalności zawodowej kandydata
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  Aleje Jerozolimskie 181 C,
  02-222 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 40317
Apply Online

Apply for this Job