This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista

Job Description

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista

w Wydziale Współpracy Międzynarodowej w Gabinecie Prezesa

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie zadań Urzędu służących realizacji współpracy międzynarodowej,
 • przygotowywanie wizyt zagranicznych członków kierownictwa Urzędu oraz wizyt zagranicznych delegacji w RP,
 • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem przedstawicieli Urzędu delegowanych do uczestnictwa w spotkaniach odbywających się w ramach współpracy międzynarodowej w tym w Komitetach Naukowych,
 • wykonywanie działań związanych z wypracowywaniem stanowisk Urzędu prezentowanych na forum międzynarodowym, w tym dotyczących właściwego obiegu dokumentów, przygotowywaniem opinii i decyzji Urzędu w ramach procedury koordynacji oraz udziału w procesie decyzyjnym UE,
 • prowadzenie archiwum współpracy bilateralnej i multilateralnej Urzędu,
 • prowadzenie zakładki Urzędu dotyczącej współpracy Międzynarodowej oraz innych działań związanych z upowszechnianiem informacji z powyższego obszaru,
 • udział w pracach dotyczących zawierania porozumień międzynarodowych przez Urząd,
 • przygotowywanie materiałów analitycznych na potrzeby dokumentów opracowywanych przez Wydział Współpracy Międzynarodowej oraz dla kierownictwa Urzędu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o profilu: stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, administracja, zarządzanie lub inne pokrewne.
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji rządowej, Unii Europejskiej, kompetencji Urzędu,
 • umiejętności efektywnego prowadzenia spraw w wielonarodowym środowisku,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wiedza z zakresu zagadnień międzynarodowych mających znaczenie dla regulacji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) do pobrania na stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  Aleje Jerozolimskie 181 C,
  02-222 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 45989
Apply Online

Apply for this Job