This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Transportu Kolejowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Urząd Transportu Kolejowego 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 28 Nov 2018

Job Description

Urząd Transportu Kolejowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: regulacji i rozwoju rynku

w Wydziale Regulacji i Rozwoju Rynku w Departamencie Regulacji Rynku

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z urzędu lub na wniosek stron w celu zapewnienia przez zarządców infrastruktury kolejowej oraz operatorów obiektu infrastruktury usługowej sprawiedliwego i niedyskryminującego traktowania aplikantów i przewoźników kolejowych w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej bądź obiektów infrastruktury usługowej przez nich zarządzanych;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z urzędu lub w związku ze skargą przewoźnika w celu zapewnienia niedyskryminującego dostępu do kolejowych korytarzy towarowych i rozwoju konkurencyjności w kolejowych korytarzach transportowych;
 • Opracowywanie analiz z zakresu transportu kolejowego;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych na wniosek w celu wydania decyzji w sprawie przydzielenia lub wykorzystania zdolności przepustowej;
 • Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz dokumentów z zakresu regulacji transportu kolejowego;
 • Udział w grupach roboczych Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego (IRG-Rail) oraz w międzynarodowych spotkaniach w celu prezentowania stanowiska Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w administracji publicznej lub w obszarze transportu kolejowego
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość rozdziałów 1-3 oraz 6-6b ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego (poziom B2)
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko MS Windows, pakiet MS Office)
 • Umiejętność redagowania projektów pism
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 38678.
Apply Online

Apply for this Job