This job listing has expired and may no longer be relevant!

Urząd Transportu Kolejowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Urząd Transportu Kolejowego <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 31 Oct 2018

Job Description

Urząd Transportu Kolejowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Wieloosobowym Stanowisku – Zespole Rzecznika Praw Pasażera Kolei

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań w celu pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich, o których mowa w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz ustawie o transporcie kolejowym;
 • Dokonywanie oceny formalnoprawnej wpływających wniosków w celu weryfikacji zasadności ich wniesienia i dalszego procedowania;
 • Analizowanie zebranego materiału dowodowego w celu przygotowania propozycji rozstrzygnięcia sporu pasażerskiego;
 • Przygotowywanie propozycji wystąpień Rzecznika Praw Pasażera Kolei;
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Transportu Kolejowego w celu opiniowania projektów aktów prawnych;
 • Współpraca z innymi podmiotami ADR, organami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej w celu zwiększenia ochrony praw konsumentów;
 • Udział w działaniach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych w celu propagowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich oraz praw pasażerów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok doświadczenia związanego z ochroną praw pasażera lub konsumenta
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym i aktów wykonawczych do tej ustawy (w zakresie działalności Rzecznika Praw Pasażera Kolei i praw pasażerów)
 • Znajomość ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich
 • Znajomość rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
 • Znajomość ustawy Prawo przewozowe i aktów wykonawczych do tej ustawy (w zakresie przewozu osób)
 • Znajomość ustawy Kodeks cywilny (w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej)
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego (poziom B1)
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Umiejętność redagowania pism
 • Umiejętność stosowania przekonującej argumentacji i uzasadniania stanowiska
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w transporcie kolejowym lub w prowadzeniu mediacji lub negocjacji
 • Znajomość języka angielskiego (poziom B2)
 • Znajomość innego języka urzędowego Państwa Członkowskiego UE (poziom B1)
 • Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania transportu kolejowego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość innego języka urzędowego Państwa Członkowskiego UE na poziomie B1

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 37041.
106 total views, 1 today Print Job